Nedeľné zamyslenia

Turíčne rozhodovanie

Človek môže byť sám sebou a naplno milovaný, ba naplno vtiahnutý do spoločenstva Trojjedinej Lásky. Boh pre túto možnú realizáciu urobil všetko. Je rad na mne, či si slobodne zvolím gravitáciu k Dobru. Pozrime sa na rozlišovanie ako pôsobenie moci Svätého Ducha

Tvár Boha

Je tretí deň po odchode môjho Pána. Som plná dojmov. Bol tu spolu s nami a zrazu zmysly nie sú schopné vidieť za oblak. Dvaja anjeli hovoria: „Príde, ako odišiel.“ Som v etape čakania na znovustretnutie. Čo podstatné sa má udiať so mnou

Ovocie, ktoré zostane

Žijeme v instantnom svete, kde chceme všetko a hneď. Už včera bolo neskoro. Aj vidieť ovocie našej námahy. Chcieť vidieť ovocie nie je zlé. Ježišovi záleží na tom, aby sme išli a prinášali ovocie a aby naše ovocie zostalo (porov. Jn 15, 16). Rozmýšľali

5. veľkonočná nedeľa (Jn 15, 1 – 8)

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.

4. veľkonočná nedeľa (Jn 10, 11 – 18)

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na

3. veľkonočná nedeľa (Lk 24, 35 – 48)

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo

2. veľkonočná nedeľa (Jn 20, 19 – 31)

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

(Jn 20,1 – 9) Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme,

Kvetná Nedeľa (Mk 11, 1 – 10)

Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal Ježiš dvoch svojich učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami. A len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte.