Nedeľné zamyslenia

Ľalie

Krátky text 1. čítania môže evokovať dojem, že Jahve v určitej epoche dejín alebo len v konkrétnej situácii zabudol, ba opustil svoj utrápený ľud. Keď tieto slová čítam a cítim sa v zajatí hriechu, na dne, ďaleko od Boha, mám v hĺbke svojej duše také

Dobro pre druhého

7. nedeľa v Cezročnom období „Boh hovoril k Mojžišovi…“ Taký je úvod 19., ale aj 1. – 8. a 11. – 18. kapitoly starozákonnej Knihy Levitikus. Z vlastnej skúsenosti vieme, že Boh k nám hovorí denne, čo nás udržuje v Božej prítomnosti. No pri dôležitých

Radosť z hĺbky Božieho slova

Človek sa až tak veľmi nemení. Tak ako roku 132 pred Kristom, keď si Židia svoju slabú vieru, resp. náklonnosť k modernému helenizmu a nepravú slobodu prejavujúcu sa ako pohanský synkretizmus, odôvodňovali naoko jasnými, až logickými dôvodmi, príťažlivosťou nového gréckeho myslenia, ale

Dochucovanie obyčajného dňa

Život zameraný na Boha je značne dynamický. Neustále vnímam záujem Stvoriteľa. Mám osobný vzťah, pýtam sa, aké sú jeho predstavy, žiadam spravodlivosť, angažovanie, dokonalosť a túžim byť blízky Bohu. Robím pre Pána aj mnoho dobrého a hodnotného, ale nie vždy mám z toho

Zasvätený povoláva

Po krste v Jordáne zažiarilo nad pohanskou Galileou svetlo Ježiša z Nazareta. Presne tak, ako o tom počujeme v prvom čítaní. Jeho svetlo pre verejnosť zažiarilo po tom, ako prežil obdobie intenzívneho pokánia na púšti. Vzápätí začal k pokániu povzbudzovať aj všetok ľud. A nielen

Pravý evanjelizátor

Boží ľud Starého zákona ponúkal Pánovi na odčinenie hriechov svoje obradné baránky. Pri Ježišovom krste nám Otec ponúkol svojho Baránka, Baránka Božieho, za všetky naše hriechy všetkých čias. Jeho krst zahrňuje dva pohyby: ponorenie sa do vody a vynorenie sa, ponorenie

Uvedenie do úradu

Zástupom pri Jordáne Ján hlásal krst pokánia a priblíženie nebeského kráľovstva tak presvedčivo, že vzbudil v nich dojem, že Pán s nebeskými vojskami je priam za humnami. A zatiaľ on bol už s nimi vo vode! Prvým verejným skutkom Ježiša bolo zaradenie sa medzi

Ako pastieri

Na vianočných pastierov sme si už zvykli. Uvažujeme o ich chudobe, jednoduchosti a privilegovanosti pri stretnutí s božským Dieťaťom. No evanjelistovi Lukášovi išlo o viac, ako len o predstavenie pastierskej pokory. Ich prítomnosťou pri jasliach chcel poukázať na to, že práve na tomto Dieťati

Stanuje medzi nami

Všetci vieme, že evanjelista Lukáš umiestnil Ježišovo narodenie do maštale. Možno sme si všimli, že u Matúša mu králi prinášajú dary do domu. A vyzerá to tak, že Ján jeho príchod umiestnil do stanu! Z jeho Prológu sa totiž denne modlíme, že Slovo