Nedeľné zamyslenia

Pravý evanjelizátor

Boží ľud Starého zákona ponúkal Pánovi na odčinenie hriechov svoje obradné baránky. Pri Ježišovom krste nám Otec ponúkol svojho Baránka, Baránka Božieho, za všetky naše hriechy všetkých čias. Jeho krst zahrňuje dva pohyby: ponorenie sa do vody a vynorenie sa, ponorenie

Uvedenie do úradu

Zástupom pri Jordáne Ján hlásal krst pokánia a priblíženie nebeského kráľovstva tak presvedčivo, že vzbudil v nich dojem, že Pán s nebeskými vojskami je priam za humnami. A zatiaľ on bol už s nimi vo vode! Prvým verejným skutkom Ježiša bolo zaradenie sa medzi

Ako pastieri

Na vianočných pastierov sme si už zvykli. Uvažujeme o ich chudobe, jednoduchosti a privilegovanosti pri stretnutí s božským Dieťaťom. No evanjelistovi Lukášovi išlo o viac, ako len o predstavenie pastierskej pokory. Ich prítomnosťou pri jasliach chcel poukázať na to, že práve na tomto Dieťati

Stanuje medzi nami

Všetci vieme, že evanjelista Lukáš umiestnil Ježišovo narodenie do maštale. Možno sme si všimli, že u Matúša mu králi prinášajú dary do domu. A vyzerá to tak, že Ján jeho príchod umiestnil do stanu! Z jeho Prológu sa totiž denne modlíme, že Slovo

Driemajúce slová

Koľko papiera sa popísalo o leitmotíve poslednej adventnej nedele z Izaiáša: „Panna počne a porodí syna…“! Najmä o tom, či to má byť panna alebo nepanna, čiže mladá žena. V biblickom kontexte ide o mladú či nastávajúcu manželku kráľa Achaza, ktorá má počať budúceho zbožného kráľa

Nominatív ohlasovania – kto, čo?

Už od krstu je každý z nás povolaný k ohlasovaniu. Krst dáva účasť na spoločnom kňazstve veriacich. Uvedomujeme si, že my ako zasvätení sme svojimi sľubmi chceli radikálne žiť a odpovedať na toto povolanie.

Solo Dios basta

Mt 3, 1-12 Je rok 2003, niekoľko dní pred príchodom pápeža Jána Pavla II. do Rožňavy. Plán cesty a harmonogram pripravený, už len všetko skontrolovať. Aj keď bol problém cestnej komunikácie starostom nahlásený už pred niekoľkými mesiacmi, zrazu sa pri kontrole

Požehnané kráľovstvo Milosrdenstva

Lk 23, 35b – 43 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! O chvíľu Svätý Otec František zatvorí Svätú bránu a uzavrie sa mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Keď ho otváral, dôraz kládol na svätú spoveď a osobné

Milosrdenstvo na diaľku

Lk 21, 5 – 19 Aleppo, Sýria – to bolo prvé, čo mi napadlo po prečítaní dnešného evanjelia. A potom aj iné miesta, kde zúri vojna. Počúvame a čítame o tom svedectvá od laikov i zasvätených, od tých, ktorých sme osobne stretli na